Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Pikakuljetus Oy
Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere
Puhelin: 050-406 6224
Sähköposti: info@pirkanmaanpikakuljetus.fi

2. Rekisteriasiat

Ville Veikkolainen, Toimitusjohtaja. ville@pirkanmaanpikakuljetus.fi

3. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Pikakuljetus Oy | asiakas-, prospekti- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietoja käytetään
- Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
- Nykyisten sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
- Markkinointiin sekä viestinnän kohdentamiseen
- Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
- Asiakaspalautteen keräämiseen ja raportointiin

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:
- Nimitiedot
- Osoitetiedot
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Organisaatio
Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hoitamisen edellyttämiä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröidyn vapaaehtoisesti antama tieto tai tiedot rekisteröidyn tilauksista ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Puhelinjärjestelmä, verkkosivujen lomakkeet sekä kolmansilta osapuolilta saadut tiedot sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää asiakkaan suostumuksella. Lainsäädännön perusteella tietoja toimitetaan viranomaisten määräyksellä pyydettäessä Suomessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittämällä).

10. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja niin kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kuin laki vaatii.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettavaa lainsäädäntöä huomioon ottaen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto 30vuorokauden kuluessa ilmoituksesta. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle sekä lisäksi pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Pirkanmaan Pikakuljetus pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.